HIDE

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

1. Thư mời

2. Tài liệu

Tài liệu P1

Tài liệu P2

Tài liệu P3

Tài liệu P4

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2019

20 - 04 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 1/2019. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây; 1. Báo cáo tài chính P1 2. Báo cáo tài chính P2 3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận

BÀ NGUYỄN NGỌC NA BÁN THÀNH CÔNG CỔ PHẦN SCJ

19 - 02 - 2019
Ngày 19/02/2019 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Công ty là Bà Nguyễn Ngọc Na- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Theo nội dung thông báo Bà Nguyễn Ngọc Na- Trưởng ban kiểm soát công ty ... [Đọc tiếp]