HIDE

NGÀY 09/12/2009 XI MĂNG SÀI SƠN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2009

Ngày 09/12/2009 Công ty cổ phần xi măng Sài sơn đã hoàn thành kế hoạc sản xuất năm 2009 với sản lượng đạt 373.000 tấn xi măng. Thực hiện kế hoạch 11 tháng đầu năm 2009 Công ty cổ phần xi măng Sài sơn đã đạt được những thành tựu:

Tiêu thụ 363.146 tấn xi măng

Doanh thu đạt 257.725 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế đạt 41.081 tỷ đồng hoàn thành 134,13% kế hoạch lợi nhuận năm 2009.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Kết quả sản xuất kinh doanh quý III tháng 11 năm 2009
CHỈ TIÊU ĐVT quý I Quý II Quý III 11 tháng/2009 KH2009 % 10 tháng so với kế hoạch năm 2009
1 2 3 4 5 6 7 8=6/7(%)
SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ XM Tấn 93.144 101.726 97.716 363.146 372.780 97,42%
DOANH THU Tr đồng 63.180 71.943 67.812 253.701 257.725 98,44%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tr đồng 12.704 15.592 15.191 54.775 40.838 134,13%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ Tr đồng 9.528,00 11.694,00 11.393,25 41.081 30.628,50 134,13%
Sài sơn, 16/12/2009
Giám đôc công ty
Nguyễn Văn Bổng
Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2019

20 - 04 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 1/2019. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây; 1. Báo cáo tài chính P1 2. Báo cáo tài chính P2 3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận